โครงการโรงงานสีเขียวประจำปี 2557

2014-07-04

บริษัท NMT Limited มุ่งสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ด้วยการจัดกิจกรรม Green Factory ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการที่บริษัทให้ความสำคัญและจัดเป็นประจำทุกปี โดยล่าสุดเมื่อวันที่ 4 กรกฏาคม 2014 กลุ่มผู้บริหารและพนักงานก็ได้สานต่อนโยบายอุตสาหกรรมสีเขียว หรือ Green Factory ด้วยการจัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ในโรงงานเพื่อให้ร่มเงา และยังเป็นการปลูกฝังจิตสำนึกในด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงานอีกด้วย en