Hand Sanitizer

2020-03-18

NMT Hand Sanitizer with moisturizer

Alcohol 73% v/v

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือของ NMT มีส่วนประกอบของ Alcohol 73% โดยปริมาตร v/v ซึ่งมากกว่าที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด นอกไปจากนี้ ยังมีส่วนประกอบของ Chlorhexidine Gluconate สารฆ่าเชื้อที่ใช้ในห้องผ่าตัด ให้ประสิทธิภาพในการป้องกันการติดเชื้อ อีกทั้งคงการออกฤทธิ์ได้นาน และ Propylene Glycol สารที่ใช้ในอุตสาหกรรมยาและเครื่องสำอาง มีคุณสมบัติช่วยดูดซับน้ำ (humectant) เพิ่มความชุ่มชื้นให้ผิวหนังโดยการจับน้ำในผิวหนังไม่ให้ระเหยไป ด้วยส่วนประกอบดังกล่าว รวมถึงมีเลขที่ใบรับแจ้ง โดย NMT ได้แจ้งรายละเอียดการผลิตต่อสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) และผ่านการทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อจากห้องปฏิบัติการของคณะเทคนิคการแพทย์ ม.มหิดล ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมือของ NMT จึงแตกต่างจากสเปรย์แอลกอฮอล์หรือผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดมืออื่นๆ ที่มีจำหน่ายทั่วไป Size 35ml, 100ml, 300ml, 3,800ml