NMTlimited

CSR (ความรับผิดชอบต่อสังคม)


NMT เชื่อว่าการจะนำพาองค์กรไปสู่การเติบโตอย่างต่อเนื่องและยั่งยืนนั้น องค์กรจะต้องมีความรับผิดชอบต่อสังคม โดยเราได้มีการส่งเสริมและปลูกฝังจิตสำนึกให้กับพนักงานทุกคน ให้ตระหนักถึงการดูแลสิ่งแวดล้อม และการแบ่งปันให้กับผู้อื่น ผ่านกิจกรรม CSR ที่ NMT จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ซึ่งกิจกรรมส่งเสริมการศึกษาตามโรงเรียนในชนบท ด้วยการบริจาคสิ่งของและทุนการศึกษาก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่ NMT ให้ความสำคัญและจัดมาอย่างต่อเนื่อง

...
Minor Founder's Day 2022

...
ปลูกป่าสร้างฝาย 2018

...
Minor Founder's Day 2018
...
Minor Founder's Day 2017
...
Minor Founder’s Day 2014